top of page

REGULAMIN

splash-asset-1.png

§ 1 

INFORMACJE OGÓLNE

Informacje o sklepie: Strona sklepu doddl.pl jest własnością Piotra Walkowskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą FMCG Distribution Experts - Piotr Walkowski. Firma FMCG Distribution Experts wpisana jest do ewidencji działalności gospodarczej na terenie Polski.

NIP 8431046784
Regon 770855805
Email: info@doddl.pl
Telefon: 00 48 536 557 337

Oferta sklepu:

 1. Oferta prezentowana na stronie sklepu jest ofertą handlową. Momentem zawarcia umowy jest moment przyjęcia oferty Sklepu przez Klienta, co następuje poprzez złożenia zamówienia.

 2. Prezentowane ceny są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny nie uwzględniają kosztów wysyłki. Koszty wysyłki są doliczane jako osobna pozycja w koszyku, informacja o cenie wysyłki podawana jest przed zawarciem umowy sprzedaży.

 3. Do każdego wysyłanego zamówienia załączamy specyfikację sprzedaży, paragon fiskalny lub fakturę VAT
   

§ 2 
DEFINICJE

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Sklep Internetowy (dalej także jako „Sklep”) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.doddl.pl, za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia, a także korzystać z pozostałych Usług Sklepu;

 2. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

 3. Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

 4. Klient – osoba fizyczna, w tym Konsument, która ukończyła co najmniej 18 rok życia, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która złożyła lub zamierza złożyć Zamówienie lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego;

 5. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

 6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem Sklepu, której przedmiotem są Towary;

 7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy sprzedaży z Usługodawcą, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego określające rodzaj i liczbę Towarów będących przedmiotem Umowy sprzedaży.

 8. Towar – rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy sprzedaży;

 9. Usługa (Usługi) – usługa świadczona przez Usługodawcę drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie za pośrednictwem Sklepu;

 10. Konto (Konto Klienta) – podstrona Sklepu, w ramach której Klient ma możliwość m. in. zarządzać danymi osobowymi, otrzymywać powiadomienia o zmianie statusu Zamówienia, kontrolować i zarządzać stanem złożonych przez niego Zamówień;

 11. Rejestracja – jednorazowa dowolna i bezpłatna czynność, polegająca na założeniu przez Klienta Konta Klienta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Sklepu;

 12. Login Klienta (Login) – ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny do uzyskania dostępu do Konta Klienta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji, będący jednocześnie adresem e-mail Klienta.

 13. Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta Klienta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji;

 

§ 3
ZAWARCIE UMOWY I REALIZACJA

Zamówienia
Zamówienia mogą być składane drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza zamówień (koszyka) na stronie sklepu, poprzez wiadomość e-mail lub telefonicznie. Złożenie zamówienia oznacza przyjęcie oferty Sklepu, w wyniku czego dochodzi do zawarcia umowy kupna – sprzedaży. Datą zawarcia umowy jest data złożenia zamówienia. O przebiegu realizacji zamówienia klient jest szczegółowo informowany za pośrednictwem wiadomości e-mail oraz wiadomości sms (w przypadku podania numeru telefonu komórkowego). Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Klienta niepełnych lub nieprawidłowych danych teleadresowych. Za niepoprawny adres uznaje się również ten, pod którym w terminie zgodnym z czasem realizacji zamówienia klient nie odbierze paczki. Do każdego zamówienia sprzedawca dołącza paragon fiskalny lub na życzenie Klienta fakturę.

Czas realizacji zamówienia
Naszym celem jest, aby czas realizacji zamówienia, a tym samym oczekiwania na produkty był jak najkrótszy.
Na całkowity czas dostarczenia zamówienia składają się:

 • czas na skompletowanie zamówionych produktów;

 • czas na dostawę.

Obsługa Sklepu standardowo kompletuje zamówienie w 48 godzin od złożenia zamówienia i zaksięgowaniu wpłaty. Dostawa trwa - w zależności od rejonu dostawy i dni tygodnia - od 1 do 4 dni roboczych. Odpowiednio całkowity czas otrzymania zamówienia waha się od 1 do 5 dni roboczych.
Uwaga: Przewidywany czas realizacji zamówienia nie dotyczy sytuacji, w których produkt jest tymczasowo niedostępny w magazynach producentów. W takim przypadku Klient zostanie o tym fakcie poinformowany mailowo lub telefonicznie.
Wszystkie oferowane przez nas towary posiadają gwarancję oryginalności. Nie stosujemy zamienników, nie sprzedajemy testerów - dostarczamy towar w 100% oryginalny. 
Nasze przesyłki pakujemy w wysokiej jakości opakowania. 
Jeśli opakowanie jest naruszone, sprawdź w obecności listonosza lub kuriera zawartość. Jeśli stwierdzisz uszkodzenia lub braki w towarze, opisz to koniecznie na dokumencie przewozowym lub w protokole reklamacyjnym w obecności i z podpisem listonosza.

§4 
USZKODZENIA, BRAKI W TRANSPORCIE I OPÓŹNIENIA

 1. W przypadku gdy doręczna przesyłka będzie nosiła znamiona uszkodzenia tj. zgniecenia, zamoczenia opakowania, naderwania taśm zabezpieczających, przerwania ciągłości opakowania prosimy o spisanie protokołu szkody i nie przyjmowanie przesyłki. Jako przyczynę nieodebrania przesyłki proszę podać – rodzaj uszkodzenia jaki był widoczny.

 2. O w/w sytuacji proszę powiadomić sprzedawcę (536 557 337 lub info@doddl.pl)

 3. W przypadku gdy doręczona przesyłka nie nosiła znamion uszkodzenia, a zawartość uległa zniszczeniu, przesyłka nie była kompletna lub zawartość nie odpowiadała zamówionym towarom – prosimy o pilny kontakt ze sprzedawcą (536 557 337 lub info@doddl.pl).

 4. W przypadku opóźnienia w doręczeniu przesyłki przez Pocztę Polska lub Firmę Kurierską klient jest proszony o zgłoszenie tego przypadku Sprzedawcy, a Sprzedawca dołoży wszelkich starań celem wyjaśnienia sytuacji i naprawienia.

 5. W przypadku zaginięcia przesyłki: Po złożeniu reklamacji u Przewoźnika, Sprzedawca zobowiązuje się wysłać ponownie zamówienie do Klienta (z uwzględnieniem stanów magazynowych i możliwości sprowadzenia towaru i ustaleń z Klientem) lub zwrócić równowartość zamówienia na wskazane konto bankowe lub adres domowy Klienta. Klient w przypadku gdyby jednak zaginiona przesyłka została doręczona jest zobowiązany do odmowy odbioru lub w przypadku odebrania – odesłania jej na koszt Sklepu.

 

§ 5
PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Odstąpienie od umowy
W przeciągu 14 dni od otrzymania przesyłki klient ma możliwość odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży. Warunkiem odstąpienia jest odesłanie produktu nie noszącego śladów użytkowania, uszkodzenia, w oryginalnym opakowaniu - dopuszczalna jest sytuacja w której Klient otworzy oryginalne opakowanie celem zapoznania się z zawartością. W przypadku odstąpienia Klient odsyła Towar na swój własny koszt. Do przesyłki należy załączyć dokument sprzedaży: paragon lub fakturę oraz wysłać na maila info@doddl.pl informację o odstąpieniu od umowy.  Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy 

Sprzedawca zwraca poniesione przez Klienta koszty przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Sprzedawca wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 
Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania.
Paczkę (odpowiednio zabezpieczoną) należy odesłać pod adres: 

 

FMCG Distribution Experts

Piotr Walkowski
oś. Młodych 8/12
77-300 Człuchów

 

§ 6
NIEZGODNOŚĆ TOWARU Z UMOWĄ I REKLAMACJE

 

Niezgodność towaru z umową
W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową w terminie do 2 lat licząc od daty wydania Klient ma prawo skorzystać z uprawnień wynikających z Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego. Opisany wyżej termin biegnie na nowo w przypadku wymiany towaru na nowy jako niezgodnego z umową.
Do odsyłanego towaru należy załączyć pismo informujące o rodzaju niezgodności z umową, żądanym sposobie doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową oraz paragon fiskalny lub fakturę .
Sprzedawca nie odbiera przesyłek za pobraniem.
Sprzedawca zobowiązuje się do zwrotu kosztów wysyłki poniesionych przez Klienta w przypadku uznania niezgodności towaru z umową. Zwrot kosztów nastąpi w terminie do 14 dni licząc od daty odbioru paczki od kuriera, zostanie wówczas także wysłana informacja o przyjęciu zwrotu/ reklamacji. 
Sprzedawca zobowiązuje się na własny koszt dostarczyć naprawiony lub wymieniony towar (w przypadku uznania niezgodności towaru z umową). Wzór formularza reklamacyjnego można znaleźć tutaj
Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia o stwierdzeniu niezgodności towaru z umową przed jego upływem. 

 Uszkodzenia i braki w transporcie, opóźnienia 
W przypadku gdy doręczona przesyłka nosi znamiona uszkodzenia tj. zgniecenia, zamoczenia opakowania, naderwania taśm zabezpieczających, przerwania ciągłości opakowania, należy spisać protokół szkody i nie przyjmować przesyłki. Jako przyczynę nieodebrania przesyłki proszę podać – rodzaj uszkodzenia jaki był widoczny. O w/w sytuacji proszę powiadomić Sprzedawcę wypełniając formularz kontaktowy na stronie sklepu (https://doddl.pl/). W przypadku, gdy doręczona przesyłka nie nosi znamion uszkodzenia, a zawartość uległa zniszczeniu, przesyłka nie była kompletna lub zawartość nie odpowiadała zamówionym towarom, należy w pilnym trybie skontaktować się ze Sprzedawcą poprzez formularz kontaktowy na stronie sklepu (https://doddl.pl) .W przypadku opóźnienia w doręczeniu przesyłki przez firmę kurierską, Klient powinien zgłosić fakt opóźnienia Sprzedawcy, a Sprzedawca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań celem wyjaśnienia i zaradzenia sytuacji. W przypadku zaginięcia przesyłki Sprzedawca zobowiązuje się wysłać ponownie zamówienie do Klienta (z uwzględnieniem stanów magazynowych i możliwości sprowadzenia towaru i ustaleń z Klientem) lub zwrócić równowartość zamówienia na wskazane konto bankowe lub adres domowy Klienta. Ponowna wysyłka lub spłata równowartości zamówienia będzie możliwa dopiero po rozpatrzeniu reklamacji przez przewoźnika, tj. po zwrocie zagubionej paczki do Sprzedawcy lub po otrzymaniu przez Sprzedawcę odszkodowania za zagubioną przesyłkę.

 

§ 7 
SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY PRODUKTU

 

Dostawa 
Zamówienia dostarczane są przez In-Post lub Pocztę Polską.
Paczki są dostarczane w godzinach 8:00 - 16:00 (czasem dłużej - zależy od dostarczającego kuriera) od poniedziałku do piątku. W przypadku niezastania adresata, kurier zostawi Awizo, z prośbą o kontakt w celu ustalenia odbioru przesyłki. Ze względu na godziny dostarczania przesyłek radzimy osobom pracującym o podawanie adresu do firmy. Doddl.pl przekazuje przewoźnikowi numer telefonu klienta, w celu umożliwienia kontaktu w przypadku problemów z dostarczeniem paczki pod wskazany adres. Regulamin firm kurierskich można sprawdzić, klikając w link: https://www.poczta-polska.pl/hermes/uploads/2014/09/Regulamin-%C5%9Bwiadczenia-us%C5%82ug-powszechnych.pdf

https://inpost.pl/sites/default/files/docs/regulaminy/regulamin-swiadczenia-uslug-pocztowych-i-przewozowych-przez-inpost-sp-z-oo-obowiazujacy-od-02102019.pdf .

 

§ 8 
SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT


PayPal/Karta płatnicza
Przy wyborze płatności za pomocą serwisu PayPal nastąpi przekierowanie na stronę serwisu PayPal. Po poprawnym zalogowaniu i wykonaniu wpłaty bądź zatwierdzeniu wykonania płatności kartą Sprzedawca zostanie natychmiast poinformowany o dokonaniu wpłaty i podejmie działania w celu wysyłki paczki do Klienta.

§9 
KOSZTY DOSTAWY

Wysyłka krajowa:

Poczta Polska 12.99  

In-Post 12.99 

 

§ 10 
NEWSLETTER

 1. Klient ma możliwość zamówienia Newslettera – usługi udostępnianej przez Usługodawcę. Newsletter wysyłany jest wyłącznie do Klientów, którzy zamówili Newsletter.

 2. W ramach usługi Newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wysyłana jest informacja w formie listu elektronicznego (e-mail). Newsletter zawiera w szczególności informacje o ofercie produktów Usługodawcy, aktualnych promocjach oraz inne informacje o produktach oferowanych przez Usługodawcę lub podmioty współpracujące. Usługa Newsletter jest bezpłatna.

 3. Klient może w każdym czasie zmienić adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który wysyłany jest Newsletter lub zrezygnować z udostępniania mu usługi.

 4. Klient może w każdej chwili cofnąć zgodę na otrzymywanie newslettera. W tym celu należy kliknąć w link znajdujący się w stopce każdej otrzymanej wiadomości tego typu.

 5. Wydawcą Newslettera jest sklep doddl.pl z siedzibą w Wielkiej Brytanii.

 6. W ramach usługi przesyłania informacji handlowej za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez Subskrybenta adres e-mail wysyłana jest przez Wydawcę informacja w formie listu elektronicznego (e-mail) ("Newsletter”).

 7. Usługa subskrypcji Newslettera jest bezpłatna i dostępna dla każdego użytkownika serwisu www.doddl.pl.

 8. Newsletter zawiera między innymi reklamy oraz opisy aktualnej oferty handlowej.

 9. Wydawca ma prawo do usunięcia nieprawidłowego i nieistniejącego adresu e-mail Subskrybenta z listy Subskrybentów bez podania przyczyny.

 10. Wydawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usługi wysyłania Newslettera dla wszystkich lub dla poszczególnych Subskrybentów bez podania przyczyny, po uprzednim powiadomieniu Subskrybentów (Subskrybenta) o takim fakcie, za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

§ 11 
REGULAMIN KONTA

 1. W celu założenia Konta i uzyskania statusu zarejestrowanego Klienta, należy dokonać uprzednio procedury rejestracji.

 2. Użytkownik zyskuje status zarejestrowanego Klienta w następstwie wykonania niezbędnych czynności rejestracyjnych w Sklepie. Klient dokonuje rejestracji, stosując się do odpowiednich komunikatów wyświetlanych na stronie, a następnie aktywuje przycisk „Zarejestruj”.

 3. Klient, rejestrując się na stronie, zobowiązany jest podać swoje prawdziwe dane oraz uzupełnić pola oznaczone jako obligatoryjne.

 4. Z chwilą potwierdzenia dokonania rejestracji przez link aktywacyjny wysłany na adres e-mail Klienta, zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną prowadzenia Konta ze Sprzedawcą na czas nieokreślony.

 5. Klient może wypowiedzieć umowę prowadzenia Konta w każdym czasie.

 6. W procesie Rejestracji Klient podaje hasło, poprzez które następnie uzyskuje dostęp do Konta. Klient ma obowiązek chronić hasło i nie może udostępniać hasła osobom trzecim. Konto jest niezbywalne.

 7. W momencie zarejestrowania się w naszym sklepie każda osoba otrzymuje automatycznie status na poziomie "Klient". Istnieje jednak możliwość podwyższenia swojego poziomu i skorzystania z ciekawych obniżek na towary.

 

§ 12 

ZMIANA REGULAMINU

 1. Sprzedawca może zmienić niniejszy Regulamin z ważnych powodów prawnych (zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących działalności Sprzedawców lub formy działalności Sprzedawcy) lub technicznych (modernizacja infrastruktury Sklepu). Przyczyna zmiany Regulaminu każdorazowo jest wskazywana w sposób wskazany poniżej.

 2. Niniejszy regulamin obowiązuję od 01.01.2019 roku. 

bottom of page